ประวัติสมาคมฯ

ชื่อภาษาอังกฤษของสมาคมอยู่บรรทัดบน บรรทัดล่างเป็นชื่อภาษาไทยของสมาคมล้อมรูป ทรงตัวนก  ซึ่งมีรูปทรงดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางเอาไว้  มีจุดคั่นกึ่งกลางระหว่างตัวอักษรสองภาษา และมีวงกลมสีฟ้าล้อมกรอบตัวอักษร  และรูปทรงทั้งสองอยู่ข้างนอก  ซ้อนด้วยวงกลมสีส้มเป็นวงใน  ทั้งนี้รูปทรงตัวนกสีฟ้าเป็นรูปทรงที่คลี่คลายมาจากลวดลายไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชีวิตแบบไทย ดัดแปลงมาจากตัวแอลในภาษาอังกฤษ และสีฟ้ายังแสดงความรู้สึกลุ่มลึก หนักแน่น มั่นคง และมีทัศนคติเชิงบวกของผู้เป็นพ่อแม่  ผู้ปกครอง   รูปทรงดวงอาทิตย์ดวงใหญ่สีส้มโผล่พ้นออกมาตรงกลางมีลักษณะเหมือนตัวดีในภาษาอังกฤษ และยังแสดงสัญลักษณ์ของลูกหลานที่มีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยพลัง รูปทรงโดยรวมยังดูคล้ายพระอาทิตย์โผล่พ้นจากทะเลตะวันออก อันหมายถึงพื้นภูมิของสมาคมหมายถึง ลูกหลานคนไทย มีพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยประคับประคองดูแลและสนับสนุนลูกหลานของตนจนกระทั่งเรียนรู้ได้เกิดปัญญาจากการเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบงาน  และอยู่ในสังคมได้ จนพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตเครื่องหมายของสมาคมนี้ใช้เฉพาะในกิจการของสมาคม

เป็นสมาคมที่เกิดจากการ แนะนำของศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ อนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ  ให้คำแนะนำนายกสมาคมฯนางปิยนาถ มณีรัตนายล ให้จัดตั้งรวมตัวเป็นชมรมผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้ง dyslexia และเรียนรู้ช้า และส่งเรื่องของรับทุนทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อมา นายกเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม แนะนำให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพัทยา รวมทั้งนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ จากมูลนิธิพระมหาไถ่ แนะนำให้ขอทุนจากกองทุนส่วนกลาง คณะกรรมการและคณะทำงาน ได้เห็นชอบและดำเนินกิจกรรมมาจนทุกวันนี้

สำหรับงานอำนวยการให้เป็นไปตามแผนงาน ได้เชิญนางสุมามาลย์ กนิษฐเสน ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมลำปางเวียงทอง เข้ามาดำเนินการบริหารทั่วไป โดยได้ทำในเชิงการประชาสัมพันธ์เป็นที่สำเร็จ ได้จิตอาสาจากคณะครู เผยแพร่สิทธิสวีสดิการขั้นตอนการจดทะเบียนความพิการทางการเรียนรู้ จนขยายผล เพิ่มจำนวนจาก 2xxx คน ในระยะแรก เป็น 12,xxx คนในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มที่เรียกว่า เรียนรู้ช้า เข้ามารวมกลุ่มเพิ่มเติมด้วย ต่อมาเมื่องานขยายไปในหลายแขนง ทางสมาคมฯจึงได้เชิญที่ปรึกษาเข้ามาหลายด้าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู นายแพทย์สมชาติ สุทธิกาญจน์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัท สูงประสิทธิ์  ดร.ณัฐพัชร จันทรสูตร และอีกหลายท่าน 

ในด้านการต่างประเทศ สมาคมฯได้เข้ารวมกลุ่ม กับงานวิชาการประจำปีขององค์กร Dyslexia of Singapore และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิธีการจัดการบริหารองค์กรกัน ได้พบปะคนทำงานด้านเดียวกันหลายชนชาติ อีกทั้งงานวิชาการในประเทศ ได้รวมกลุ่มเพื่อเผยแพร่ผลงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ความบกพร่องทางการเรียนรู้และ สรรค์สร้างงานใหม่ๆ ร่วมกันอีกหลายแขนง-------------------------------------------------------------------------

โลโก้ สมาคม 
ออกแบบและบรรยายโดยนายนฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ

จิตรกรพิการ ด้านร่างกาย

Visitors: 32,973