ข่าว/ประชาสัมพันธ์/การประชุม /LD ความบกพร่องทางการเรียนรู้

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpeatix.com%2Fevent%2F1822893%2F

view%3Ffbclid%3DIwAR1wQgmL0HrgDF_vvHkg7tmWzcS4lXbh2_0YJnahGL_
sDmjqNNFtHcPGtdc&h=AT03mkDEPvsgewTWE8JuzjfLfDHc9afb5PjIcPmtsubCbzGEwUb
J01Bg_3bSE9M9uqvpPSCapZlNwSfHbUfhFWR7WAaT9EdzOIG7lpNR9zdVpmKCealIQhF_
IYDuv68WLMhQoYdYQqRawmA

 
การประชุมเวที dyslexia ระดับ เอเซียแปซิฟิก จัดขึ้นที่ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564
ราคา ตั๋ว ออนไลน์ 6000 เยน
 เวลาไทยประมาณ 7 โมงเช้า
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jeffreykritzer.com%2Fblogposts%
2F3rd-virtual-symposium-set%3Ffbclid%3DIwAR3ckHEUMuSme5r0qP58ZvG3OIK8QvPs9
zuwEXlv7Vzq7cRqvAqDPdbkrtc&h=AT0TlawP6WzjCARQ5Jh9ExfJ19zgJwgBWf1YLV5DZ

QbPty6TBOuHOrY7P5ewYtQv9pVURdAhoIY5s0E3MmMqOzODuwUWco0vCN3249CYuwcNDO

ErOjfGE8JNgAbVX9w4PIZSehxpL_gkDm2qv_fa&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2v2bjVg6mO40-

LyFMCp9M4zUB8igvUOA4fR5dnfhSEH9tUyxXq7a5OTs_GbpmCwTDIuUavjMA6JIouVJ7n

OMWMFJwAV5o1YJuf6qiQ6qBakBC0sjR0FCKOI_fEi1gnL99pfT5jiteVdcaFQsxOXXBum

Nf4BqSMvRChUXhxYSJSXvceJx4MMKGwFBHmArOQdFRY

 

การประชุมนานาชาติ อเมริกา เอเซีย วันที่ 22 เมษายน 2564
เวลาไทย ประมาณ ตีห้าหรือหกโมงเช้า  ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

 

https://www.facebook.com/thaidyslexia/?__cft__[0]=AZXkOEggNXmIpYZsvQ6rx

VQMzvGDOY8o_SZWggCIPKZOxRyYWqR05RVC_LP6YGN_FjrlYVkSdjrO8wVPra92DoMZCcP

dJV9znl0pp6sL6IaxbO5bPkrydiDlSNl7zerbSNXPoKd44v4AA6_JNT3WqaDgjEehFGj8W

Batd6meX4CAlFDdiI7bBVUkJhH_ZxRORc&__tn__=kC%2CP-R

โครงการอบรมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ จัดที่ จังหวัดอุดรธานี
โดยความร่วมมือจาก 6 หน่วยงานการศึกษา 1หน่วยงานการอุดมศึกษา 2 หน่วยงานสาธารณสุข
 และ 1 หน่วยงานพัฒนาสังคมพร้อมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่
และ 1 หน่วยงานการอุดมศึกษา พร้อม ทั้งนักจิตวิทยาคลีนิค จากส่วนกลาง 
โครงการ อบรมและคัดเลือก LD COACH โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรมและคณะ


 
 
 ภาพเปรัยบเทียบสมองแอลดีและคนปกติ  ภาพตัวอักษรที่คาดเดาว่าแอลดีอาจมองเห็น
   
 แอลดี อัมพวา ทีมงาน รพ.นภาลัย  กำลังใจของแม่
   
ตัวแทนสมาคม ร่วมขับเคลื่อนงานสุขภาพคนพิการกับเครือข่าย  แสดงความคิดเห็นชุดสิทธิประโยชน์สำหรับแอลดี เน้นที่การฝึกระบบประสาท
   
   
   
   


 

 

Visitors: 14,375