กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางปิยนาถ มณีรัตนายล นายกสมาคม
2. รศ.นายแพทย์มนัท สูงประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง
3. นางบุศราภรณ์ พุฒชา เหรัญญิก
4. นางวนิดา  รุงรังษี นายทะเบียน
5. นางสุดารัตน์ ภัทรเกียรติพงษ์  กรรมการ
6. นางสาวปราณี โมลีกุล อุปนายกสมาคมคนที่สอง
7. นางจินดา ริมคำ ปฏิคม
8. นางจรัสศรี โตสงวน ประชาสัมพันธ์
9. นางดวงกมล ยินดีน้อย กรรมการ
10. นางนันทิชา โตมะนิตย์ กรรมการ
11. นางแสงเดือน บุญวงศาวนิช เลขานุการ
Visitors: 14,375