กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางปิยนาถ มณีรัตนายล นายกสมาคม
2. รศ.นายแพทย์มนัท สูงประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง
3. นางบุศราภรณ์ พุฒชา เหรัญญิก
4. นางวนิดา  รุ่งรังษี นายทะเบียน
5. นางนันทิชา  โตมะนิตย์ กรรมการ
6. นางสาวปราณี โมลีกุล อุปนายกสมาคมคนที่สอง
7. นางจินดา ริมคำ ปฏิคม
8. นางจรัสศรี โตสงวน ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวแสงเดือน บุญวงศาวนิช เลขานุการ
       
       
Visitors: 20,251