คณะกรรมการ

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ เดือน มีนาคม  ปี 2565 - ปัจจุบัน

นายศิริไชย รัตนภาค                     ทำหน้าที่นายกสมาคม

นางนิ่มนวล ปัญญาบุตร                 ทำหน้าที่อุปนายก

นางสาวทิพวรรณ ริมคำ                 ทำหน้าที่เลขานุการ

นางทับทิม พ่วงสี                           ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

นางจินดา ริมคำ                            ทำหน้าที่เหรัญญิก

นางบุญยัง มณีธรรม                      ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเหรัญญิก

นางจรัสศรี โตสงวน                       ทำหน้าที่นายทะเบียน

นางสาวณัฐธิดา ปาละสุข                ทำหน้าที่ ปฏิคมและผู้ช่วยนายทะเบียน

นางปิยนาถ มณีรัตนายล                 ทำหน้าที่กรรมการ

รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธฺ์                 ทำหน้าที่กรรมการที่ปรึกษา

นางสาวปราณี โมลีกุล                    ทำหน้าที่กรรมการที่ปรึกษา

 

       
       
 
     
       
       
       
       
รายชื่อคณะกรรมการ ชุด 2561 - มีนาคม  2565
1. นางปิยนาถ                        มณีรัตนายล นายกสมาคม
2. รศ.นายแพทย์มนัท สูงประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง
3. นางบุศราภรณ์ พุฒชา เหรัญญิก
4. นางวนิดา  รุ่งรังษี นายทะเบียน
5. นางนันทิชา  โตมะนิตย์ กรรมการ
6. นางสาวปราณี โมลีกุล อุปนายกสมาคมคนที่สอง
7. นางจินดา ริมคำ ปฏิคม
8. นางจรัสศรี โตสงวน ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวแสงเดือน บุญวงศาวนิช เลขานุการ
       

       
Visitors: 34,257