คณะอนุกรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ

 empowerment 

1.รศ.ดร.ประภัสสร   

2.นางสาวจิราพัชร        

ปรีเอี่ยม 

จันทร์แก้ว

quality

3.นางสาววิไลพรรณ

4.นางสุวรรณี

ท้อสุวรรณ

อัศวหฤทัย

understanding 5.ผศ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
  6.นางสาวณิชกานต์ ไชยจักร
acessibility 7.นายศิริไชย รัตนภาค
 

linked 8.นางสุมามาลย์ กนิษฐเสน
  9.นายชัยธีร์  รัตนภาค 
     
     
Visitors: 25,735