คณะอนุกรรมการสมาคมได้ร่วมเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนงานคนพิการหลายชุด อาทิ เช่น

๑.ขับเคลื่อนงานคนพิการ

๒.พัฒนาสุขภาพคนพิการ

๓.คนพิการต้นแบบ

๔.เทคโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

๕.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเรียนรู้

๖.แรงงานคนพิการ 

๗.พัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ


รายชื่อคณะอนุกรรมการ สมาคมฯ

 empowerment 

1.รศ.ดร.ประภัสสร   

2.นางสาวจิราพัชร        

ปรีเอี่ยม 

จันทร์แก้ว

quality

3.นางสาววิไลพรรณ

4.นางสุวรรณี

ท้อสุวรรณ

อัศวหฤทัย

understanding 5.ผศ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
  6.นางสาวณิชกานต์ ไชยจักร
acessibility 7.นางสุมามาลย์ กนิษฐเสน
     
linked    
  8.นายชัยธีร์  รัตนภาค 
     


     
Visitors: 32,973