วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


 อำนวยการรับสมัคร ประสาน ส่งเสริมสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวัตถุประสงค์ของสมาคม

               1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปในประเทศไทยเกี่ยวกับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้

               2. พื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน  และส่งเสริมศักยภาพ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้  ( learning  disabilities)  ในประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

               3. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ และอาชีพของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและสมาชิก

               4. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขและส่งเสริมบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้

               5. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม บุคคล หรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการเรียนรู้และเป็นพลเมืองดีของชาติในทุกมิติ

               6. สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานให้กับองค์กรในเครือข่ายคนพิการทางการ  เรียนรู้ในประเทศไทย

               7. สมาคมจะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือเล่นการพนันทุกชนิดภายในสมาคมอย่างเด็ดขาด

Visitors: 34,257