ภารกิจ / หน้าที่ หลักการบริการของสมาคม

กรุณากรอกข้อความ...

                หน้าที่ของสมาคม

                ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ประด้วย สมาชิกที่เป็นผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ 5 คน และ สมาชิกที่เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกสังกัด 1  คน

                 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่เคยเป็นโดยตำแหน่ง หรือสมาชิกที่เป็น หรือเคย เป็นครู  อาจารย์ของโรงเรียนทุกสังกัด หรือผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน หรือผู้ที่เคยเป็นโดยตำแหน่งอีก 1 คน รวมทั้งหมด 7 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการ เลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้คณะกรรมการนี้เลือกตั้งกันเองเป็นนายก สมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

          1.  นายกสมาคมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคม ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม

          2.  อุปนายก มีไม่เกิน 2 คน อุปนายกคนที่ 1 เลือกจากสมาชิกฝ่ายผู้ปกครองที่ได้จากการคัดเลือกและมีคะแนนเสียงรองลงมาจากคะแนนเสียงของนายกทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ อุปนายกคนที่ 2 ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเคยเป็นโดยตำแหน่งและการทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน

          3.  เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคมตลอดจนปฏิบัติงานซึ่งยังมิได้จัดให้เป็นหน้าที่ของใครโดยเฉพาะ 

          4.  เหรัญญิกมีหน้าที่เกี่ยวกับเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

          5.  ปฏิคม  มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคมเป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆของสมาคม

          6.  นายทะเบียนมีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก 

          7.  ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

          8.  กรรมการตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง คณะกรรมการชุดแรกให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม

          9.  กรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการสามารถเชิญบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้

 

Visitors: 14,375