บทบาท ภารกิจ / หลักการบริการของสมาคม


              บทบาทของสมาคม


            

๑.คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพคนพิการแห่งชาติ

๒.คณะทำงานจัดหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการทางการเรียนรู้

๓.คณะกรรมการคัดเลือกคนพิการดีเด่น

๔.คณะกรรมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

๕.อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้

๖.ศูนย์ประสานงานองค์กรคนพิการทางการเรียนรู้

๗.ศูนย์ประสานเครือข่าย องค์กร หน่วยงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางการเรียนรู้ระดับตำบล ระดับชาติ และระดับภูมิภาค

๘.ศูนย์ประสานงานการจัดบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเรียนรู้

๙.ศูนย์ประสานเพื่อพัฒนาสตรีและยุวสตรีพิการทางการเรียนรู้

๑๐.สถาบันรับรองศักยภาพของคนพิการทางการเรียนรู้เพื่ออาชีพ รายได้

๑๑..ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้


Visitors: 32,975