ผู้ก่อตั้ง

 

คุณปิยนาถ มณีรัตนายล

 

 ประวัติและผลงาน :

 นิติกร

ทนายความอาสาสมัคร

อาจารย์กฎหมายปกครองและกฎหมายพื้นฐาน

 งานกฎหมายและงานอำนวยการ                  

สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ              

 ทำเนียบรัฐบาล

 

การศึกษา : 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 


Visitors: 25,735