ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 60
กำหนดการ

การประชุมวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ

และ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560

ณ ห้องชมวิว โรงแรมอัญชาลีน่า บางกอกกรุงเทพมหานครฯ

จัดโดย สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 28 เมษายน 2560

10.00-12.00 น.

ลงทะเบียน

นำชมนิทรรศการตามบูธต่างๆ วิทยากร 6 ท่าน ประจำทุกบูธ พร้อมอธิบายและตอบข้อซักถาม โดย อ.สุวิทย์ พวงสุวรรณ, อ.สุวัฒน์ สุพรรณไพ, คุณยงยศ โครตภูธร, คุณณัฐวรรณ กิติเวข, คุณเพชร กิติเวช, คุณนิภา ทองไพบูรณ์

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

นันทนาการ 4 ภาค โดยผู้แทนภาคเหนือ ใต้ กลาง อีสาน

14.00-16.30 น.

การอภิปรายเรื่องการพัฒนาองค์กรคนพิการทางการเรียนรู้

โดย นายชัยพร ภูผารัตน์ ผอ.สภาคนพิการ คุณศิริรัตน์ แย้มศิลป์ คุณณัฐวรรณ กิติเวช

คุณปิยนาถ มณีรัตนายล ดำเนินรายการโดย คุณสุวัฒน์ สุพรรณไพ

16.30-18.00 น.

เช็คอินน์เข้าห้องพัก

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมอัญชาลีน่า บางกอก

วันที่ 29 เมษายน 2560

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร

08.30-09.00 น.

กล่าวต้อนรับ โดยคุณปิยนาถ มณีรัตนายล นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางเรียนรู้แห่งประเทศไทย

9.00-9.15 น.

นายกกล่าวรายงาน

9.15-10.30  น.

กล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการ ร่วมกับศูนย์บริการตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 และ บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ และผ่อนปรนการทำบัตรคนพิการ” โดย นายสมชาย เจริญอำนาจสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดีบรรยายพิเศษ เรื่อง“นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ และผ่อนปรนการทำบัตรคนพิการ” โดย นายสมชาย เจริญอำนาจสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

10.30-11.00 น.

คลิป ชีวิตและงานของบีโธเฟียน และการแสดงสดบรรเลงเปียนโน เพลง มหัศจรรย์

11.00-12.30 น.

การเสวนา เรื่องสถานการณ์ความบกพร่องทางการเรียนรู้และผลงานวิชาการเกี่ยวกับ Dyslexia ของประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยและสิงคโปร์

ฝ่ายสิงคโปร์ โดย มิสกีชี ซานตา แลม ผู้อำนวยการโครงการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์,มีสลัวลิม ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์

ล่ามโดย คุณดวงกาจญน์ สิหนาทถถากุล  และคุณพชรวลี กนิษฐเสน

ฝ่ายประเทศไทย โดย รศ.นพ.มนัส สูงประสิทธิ์, คุณปิยนาถ มณีรัตนายล,  ศน.ศิริลักษณ์ แย้มศิลป์, ศน.วราภรณ์ สนสกุล, ศน.พิมพา ตามี่, รอง ผอ.วิวรรธนพงศ์ สมจิตร

12.30-13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00 น.

ตอบข้อซักถามสมาชิก (ต่อ)

15.00-16.00 น.

การบรรยายเรื่อง การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ โดย ผอ.วิจิตา รชตะนันทิกุล

16.00-17.00 น.

การบรรยายและตอบข้อซักถามเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้พิการทางการเรียนรู้ โดย ดร.ชนิดา มิตรานนท์

18.00 น

รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 30 เมษายน 2560

08.30-09.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

09.00-12.00 .

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา ปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงานงบดุลประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

                   5.1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

                   5.2 พิจารณาจังหวัดเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ ปี 2561

                   5.3 แบ่งกลุ่มสมาชิก 4 กลุ่ม เสนอกิจกรรมในปีต่อๆไป

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ต่อ)

 

หมายเหตุ กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมและเวลาการประชุม

แผนที่ โรงแรมอัญชาลีน่า บางกอก

ห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

453 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครฯ 10310

โทร. 02-934-0999 / 081-625-7777   www.aunchaleena.com

 

ดาวน์โหลด

 กำหนดการ
 
 
Visitors: 34,258