เชิญประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี

ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี

ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

(แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

(Make the Right for Persons with Disabilities towards

Independent Living in Sustainable Inclusive Society)

พันธกิจ

๑.      เสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการอย่างยั่งยืน

๒.     ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง รวมถึงส่งเสริมคุ้มครองสิทธิขชองคนพิการและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ

๓.     สื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

๔.     สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และบริการสาธารณะ ที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

๕.     ส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

เป้าประสงค์

๑.      คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะได้จริง รวมถึงส่งเสริม คุ้มครองสิทธิคนพิการ และขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

๒.     องค์กรด้านคนพิการ ผู้นำคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพและความเข้มแข็ง สามารถส่งเสริม คุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.     ระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ มีการปฏิรูปนโยบาย กฎหมายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสากลและทันสมัย

๔.  สังคมมีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการปราศจากการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

๕.     ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู่ ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บริการสาธารณะและการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล

๖.      เครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการบูรณาการนโยบาย แผนงาน การดำเนินงาน และทรัพยากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม

๑.      เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)

๒.     พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT)

๓.     เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING)

๔.     สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณสุขที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY)

๕.     ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)

 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

          เพื่อให้การนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) สู่การปฏิบัติอย่าสงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และเกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ โดยสังเขปเพื่อใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัด ต่อไปดังนี้

 

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ(ระบุปีที่ดำเนินการ)

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)

 

 

 

 

 

๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT)

 

 

 

 

 

๓. เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING)

 

 

 

 

 

๔. สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณสุขที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY)

 

 

 

 

 

๕. ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ(ระบุปีที่ดำเนินการ)

งบประมาณ(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)

 

 

โครงการเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๘,๐๐๐

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕๐,๐๐๐

โครงการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมคนพิการในสถานการภัยพิบัติ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๐๐,๐๐๐

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนฯ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๑๐,๐๐๐

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๐๐,๐๐๐

๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT)

 

 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๕๐,๐๐๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

โครงการส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๘๐,๐๐๐

โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๒๕,๐๐๐

๓. เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING)

 

 

โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๖๗๗,๒๐๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

๔. สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณสุขที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY)

 

 

โครงการชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑,๕๐๐,๐๐๐

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

๕. ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)

 

 

โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๓๒,๐๐๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

 

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน (CLC) (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๔๐,๐๐๐

โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๔๕,๐๐๐

โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๘๖,๑๗๐

โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๕๐,๐๐๐

  กำหนดการ

ประชุมยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

ณ ห้องแปซิฟิก ๓ เดอะไทด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

************************************

 

๘.๐๐  ๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน

 

๙.๓๐  ๑๐.๐๐ น.

พิธีเปิด โดย นายภัครธรณ์  เทียนชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กล่าวรายงานโดย นางสาวมนิดา  ลิ่มนิจสรกุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

 

๑๐.๐๐  ๑๑.๐๐ น.

- การบรรยายสถานการณ์ด้านคนพิการของจังหวัดชลบุรี

- แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แนวคิด เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของแผน)

โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

 

๑๑.๐๐  ๑๒.๐๐ น.

การบรรยาย เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์

โดย นางจันทณา วังคะออม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การแบ่งกลุ่มจัดทำแนวทาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผน

โดย นางจันทณา วังคะออม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และคณะ

 

๑๖.๐๐  ๑๗.๐๐ น.

การแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ สรุปผล และพิธีปิด

โดย นางจันทณา วังคะออม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และคณะ

 

************************************

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.กำหนดการ

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

(แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องแปซิฟิก ๓ เดอะไทด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

************************************

 

๘.๐๐  ๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

 

๙.๐๐  ๑๐.๐๐ น.

พิธีเปิด โดย นายภัครธรณ์  เทียนชัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กล่าวรายงานโดย นางสาวมนิดา  ลิ่มนิจสรกุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

 

๑๐.๐๐  ๑๑.๐๐ น.

นำเสนอร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรี

 

๑๒.๐๐  ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สรุปผล และพิธีปิด

โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรี

 

************************************

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

ดาวน์โหลด

 กำหนดการ
 
 
Visitors: 21,410