การประชุมการรับฟังความคิดเห็นคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

 
การประชุมการรับฟังความคิดเห็นคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และ 
แผนพัฒนาปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแปซิฟิก 3 เดอะไทค์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
 
Visitors: 34,258