งานประชุมโครงการวิชาชีพเวชกรรม จังหวัดน่าน     รองผู้อำนวยการ นายนิวัฒ ไชยเลิศ และศึกษานิเทศเกษร สมัครเสวี นางสุมามาลย์ กนิษเสน อาจารย์ปราณี โมลีกุล ศึกษานิเทศ ศิริลักษณ์ แย้มศิลป ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

    คุณระรินทิพย์ เพชรเจริญ พัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ วิทยากร


Visitors: 21,408