การสร้างสุขด้วยกานทำจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ในโครงการ LD พาสร้างสุขด้วยจิตอาสา 26/08/2560

โครงการ LD สร้างสุขด้วยจิตอาสา

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

 

จัดกิจกรรม 2  รอบ

รอบที่  1  เวลา 9.00 -12.00  น.

รอบที่  2  เวลา 12.00 -16.00  น.

 

ตารางกิจกรรม
 
8.30-9.00   น ลงทะเบียน
9.00-9.15   น.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี

9.15-10.30   น การดูจิตใจตนเอง รศ.นายแพทย์ มนัท  สูงประสิทธิ์
10.30-10.45   น. พักเบรก
10.45-12.00   น. บรรยาย จิตอาสา  และการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม 
โดย คุณเพียงใจ   ทองพวง (ครูการศึกษาพิเศษ) 
คุณ สุดาวรรณ  จุลเกตุ    (นักจิตวิทยา) และทีมสหวิชาชีพคลินิคLD
   
   
รอบที่  2  เวลา 12.00 -16.00  น
 
12.30-13.00   น ลงทะเบียน
13.00-13.15   น กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
13.15-14.30   น. การดูจิตใจตนเอง รศ.นายแพทย์ มนัท  สูงประสิทธิ์
14.30-14.45   น.  พักเบรก
14.45-16.00   น.

บรรยาย จิตอาสา  และการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย คุณเพียงใจ   ทองพวง (ครูการศึกษาพิเศษ) 
คุณ สุดาวรรณ  จุลเกตุ    (นักจิตวิทยา)และทีมสหวิชาชีพคลินิคLD

   
   
Visitors: 34,258