คลิปวิดีโอ งานอบรมผู้ปกครองผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ณ โรงแรมวีซีดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 17-18 มิถุนายน 2560

การสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้ปกครองบกพร่องทางการเรียนรู้สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดโดยสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ 17 -18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีซีดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา..ผู้เข้ารับการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้..จำนวน 30 คน.. สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พะเยา ร่วมเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เข้าราวมสัมมนา ด้านการพัฒนาอาชีพ สัมมาชีพชุมชน และแหล่งทุนอาชีพของกิงทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.พะเยา.. ขอขอบคุณ..คุณสุมามาลย์ กนิษฐเสน ผู้ประสานงานโครงการฯ ..ไว้ ณ ที่นี้ด้วย..เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิย.2560..


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 21,408