เวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนข้อเสนอ

ต่อชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการปี ๒๕๖๒

วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯVisitors: 34,256