สมัครสมาชิกในนามบุคคลหรือองค์กร

ไฟล์ที่1 กรณี สมัครในนามชมรมหรือองค์กร

ไฟล์ที่ 2 ตัวอย่างการรับรององค์กรเครือข่ายหรือสาขา

ไฟล์ที่ 3 ใบสมัครสมาชิก

ไฟล์ที่ 4 ใบสำรวจสมาชิกสำหรับองค์กร

ไฟล์ที่ 5 - เอกสารสำหรับจดแจ้งชื่อเป็นอนุกรรมการคนพิการทางการเรียนรู้ระดับจังหวัด

 

ภาพประกอบจากสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

ประเภทของสมาชิกมี สมาชิกประเภท องค์การ องค์กรและ บุคคล(สามัญต้องขึ้นทะเบียนความพิการ,วิสามัญ) 

องค์การคนพิการประกอบด้วย ๕๐ องค์กรคนพิการ
องค์กรคนพิการ ประกอบด้วย คน เงิน ที่ตั้ง กิจกรรม เอกสาร

ระดับของสมาชิกประเภทบุคคล สมัครเป็นสมาชิกองค์กร 
องค์กรสมัครเป็นสมาชิกขององค์การ 
องค์การสมัครเป็นสมาชิกสภาคนพิการทุกประเภท ฯ

บทบาทของสมาชิก ประสานรวมกลุ่มเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการ
บทบาทขององค์กร เข้าเป็นอนุกรรมการคนพิการระดับจังหวัด
บทบาทขององค์การ เข้าเป็นกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและองค์กร หน่วยงานต่างๆ
เอกสารสำคัญสำหรับองค์กร(เพื่อหรือของ)คนพิการในการนำยื่นสมัครสมาชิกกับสมาคมฯ


                   ๑.รายชื่อ-สำเนาบัตรคณะกรรมการบริหารชมรมฯหรือสาขา              จำนวน  1  ฉบับ  

                         องค์กรเพื่อคนพิการ คณะกรรมการ มีบัตรพิการต่ำกว่า 4/5

                         องค์กรของคนพิการ คณะกรรมการ มีบัตรพิการ 4/5

๒. ข้อบังคับชมรม                                                                              จำนวน  1  ฉบับ    

๓. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี                                                จำนวน  1  ฉบับ    

๔. งบแสดงรายรับ – รายจ่ายของชมรม                                             จำนวน  1  ฉบับ    

๕. แผนผังที่ตั้งชมรม                                                                          จำนวน  1  ฉบับ    

๖. ใบสมัครสมาชิกชมรมฯ จังหวัด (ตำบล)                                         จำนวน  1  ฉบับ    

๗. สำเนาบัตรประชาชนคนพิการ(สมาชิกชมรมฯ)                             จำนวน  1  ฉบับ    

เอกสารสำคัญสำหรับองค์กรอื่นใดในการนำยื่นสมัครสมาชิกสมาคมฯ

                     ๑.รายชื่อ-สำเนาบัตรคณะกรรมการบริหารชมรมฯหรือสาขา              จำนวน  1  ฉบับ    

๒. ข้อบังคับชมรม                                                                              จำนวน  1  ฉบับ    

๓. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี                                                จำนวน  1  ฉบับ    

๔. งบแสดงรายรับ – รายจ่ายของชมรม                                             จำนวน  1  ฉบับ    

๕. แผนผังที่ตั้งชมรม                                                                          จำนวน  1  ฉบับ    

๖. ใบสมัครสมาชิกชมรมฯ จังหวัด (ตำบล)                                         จำนวน  1  ฉบับ    

๗. สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกชมรมฯ                                              จำนวน  1  ฉบับ

 องค์กรสมาชิก เตรียม ค้นหา "แอลดีต้นแบบ" เพื่อรับรางวัลประจำปี และสร้างแรงบันดาลใจ  ให้คนพิการและสังคม ไฟล์ใบสมัคร พร้อมคู่มือ ได้อัพโหลดไว้ด้านบน เป็นไฟล์ PDF 4 ไฟล์
Visitors: 32,975