กรรมการประชุมที่สำนักงานของสมาคมฯ

กรรมการและคณะทำงานคณะต่างๆ ได้ประชุมหารืองานกิจกรรมที่เหมาะสมสำหีับแอลดี ณ สำนักงานและสถานที่ต่างๆ

Visitors: 21,409