ไฟล์ด้านล่างสำหรับทำ ป้าย แฟ้ม ขององค์กร

จุดมุ่งหมายของการจัดทำมาตรฐานองค์กรคนพิการคือ

1.สร้างเป้าหมายองค์กร

2.โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา(สั้น)

3.มีระบบการจัดการ โดยคนไม่มาก

4.เน้นการปฏิบัติ ที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ

5.บริหารจัดการ ธรรมาภิบาล

6.ร่วมมือร่วมใจทำงานเพื่อองค์กร

7.มีการประชาสัมพันธ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 32,973