แนวทางการเขียนโครงการเสนอแหล่งทุน

1.กองทุนคนพิการ ยื่นโดยคีย์ผ่านระบบ ตามคู่มือที่แนบไว้ให้ 

กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมพลัง องค์กรและสมาชิก 

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานองค์กรใดๆก็ได้ โดยเน้นไปที่ สิทธิ สวัสดิการ แนะนำให้เชิญวิทยากร สายบำบัดและการพัฒนา

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 2 การบริหารจัดการองค์กร ลดความเหลื่อมล้ำ บูรณาการอาชีพและงาน 

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็น การฝึกทักษะการบริหารจัดการองค์กร ทำแผนพัฒนาสมาชิกรายองค์กรและรายบุคคล

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 3 การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ 

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็น  การสร้างการมีส่วนร่วม การเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วออกมาแสดงตัวตนต่อสังคม

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 4 การเข้าถึงบริการสาธารณะ

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็น การรณรงค์สื่อสารเรื่องของคนพิการทางการเรียนรู้ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและการเป็นสะพานเชื่อมต่อให้เขาเหล่านั้น   

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 5 การขยายเครือข่าย

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริมองค์กรให้เป็นวิสาหกิจสังคมพร้อมเข้าร่วมกับเครือข่ายอื่นๆที่ตนเกี่ยวข้อง เช่น เกษตร ไอที ท่องเที่ยว สุขภาพ เครื่องยนต์ อาหาร 

2.กองทุนฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็น ต่างจังหวัดยื่นที่ อบจ.สำหรับ กทม.ยื่นที่สำนักงานเขต 

กลุ่มเป้าหมาย

คนพิการทางการเรียนรู้,ผู้มีแนวโน้มจะพิการ

เนื้อหากิจกรรม

โภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคฉบับชุมชน

ระบาดวิทยาฉบับชุมชน

การประเมินและการจัดการสุขภาพฉบับชุมชน

การบ่มเพาะธุรกิจสุขภาพฉบับชุมชน

3.กองทุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ยื่นที่ สำนักงานกองทุน สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

1.สิทธิและโอกาสในการศึกษา 

ยุทธ 1 ขยายบริการ เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.คุณภาพการศึกษาพิเศษ

ยุทธ 2 -4 คุณภาพของการศึกษาพิเศษ การจัดการ นวัตกรรม

3.บุคลากรครู

ยุทธ 5 พัฒนาบุคลากร

4.การพัฒนาระบบ

ยุทธ 6 - 8 ประสิทธิภาพการเรียนรู้ งบประมาณ บริหารจัดการองค์รวม หลักการมีส่วนร่วม

4.กองทุนพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

 

5.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์Visitors: 32,973