แนวทางการเขียนโครงการเสนอแหล่งทุน

1.กองทุนคนพิการ ยื่นโดยคีย์ผ่านระบบ ตามคู่มือที่แนบไว้ให้ 

กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมพลัง องค์กรและสมาชิก 

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานองค์กรใดๆก็ได้ โดยเน้นไปที่ สิทธิ สวัสดิการ แนะนำให้เชิญวิทยากร สายบำบัดและการพัฒนา

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 2 การบริหารจัดการองค์กร ลดความเหลื่อมล้ำ บูรณาการอาชีพและงาน 

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็น การฝึกทักษะการบริหารจัดการองค์กร ทำแผนพัฒนาสมาชิกรายองค์กรและรายบุคคล

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 3 การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ 

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็น  การสร้างการมีส่วนร่วม การเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วออกมาแสดงตัวตนต่อสังคม

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 4 การเข้าถึงบริการสาธารณะ

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็น การรณรงค์สื่อสารเรื่องของคนพิการทางการเรียนรู้ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและการเป็นสะพานเชื่อมต่อให้เขาเหล่านั้น   

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 5 การขยายเครือข่าย

แนะนำให้สร้างโครงการเป็นเรื่องการรับรู้และการยอมรับความบกพร่องเชิงจิตวิทยาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริมองค์กรให้เป็นวิสาหกิจสังคมพร้อมเข้าร่วมกับเครือข่ายอื่นๆที่ตนเกี่ยวข้อง เช่น เกษตร ไอที ท่องเที่ยว สุขภาพ เครื่องยนต์ อาหาร 

2.กองทุนฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็น ต่างจังหวัด ยื่นที่ อบจ.สำหรับ กทม.ยื่นที่ สำนักงานเขต 

กลุ่มเป้าหมาย

คนพิการทางการเรียนรู้

เนื้อหากิจกรรม

การสาธารณสุขฉบับชุมชน

จุลชีว ปรสิต วิทยาฉบับชุมชน

โภชนาการ กับพฤติกรรมการบริโภคฉบับชุมชน

กายวิภาคและสรีระฉบับชุมชน

การจัดการสุขภาพระดับนโยบายสาธารณะ

ระบาดวิทยาฉบับชุมชน

การประเมินสุขภาพฉบับชุมชน

การจัดการสุขภาพฉบับชุมชน

กฎหมายสุขภาพฉบับชุมชน

เศรษฐศาสตร์สุขภาพฉบับชุมชน

กระบวนการพัฒนาสุขภาพฉบับชุมชน

การบ่มเพาะธุรกิจสุขภาพฉบับชุมชน

3.กองทุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ยื่นที่ สำนักงานกองทุน สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

1.สิทธิและโอกาสในการศึกษา 

ยุทธ 1 ขยายบริการ เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.คุณภาพการศึกษาพิเศษ

ยุทธ 2 -4 คุณภาพของการศึกษาพิเศษ การจัดการ นวัตกรรม

3.บุคลากรครู

ยุทธ 5 พัฒนาบุคลากร

4.การพัฒนาระบบ

ยุทธ 6 - 8 ประสิทธิภาพการเรียนรู้ งบประมาณ บริหารจัดการองค์รวม หลักการมีส่วนร่วม

4.กองทุนอื่นๆ จะแจ้งทราบตามรอบที่ประกาศให้นำยื่น

Visitors: 20,251