สถานการณ์ covid19 การระบาดในเดือน ต้นเมษายน 2564 เป็นการระบาดในวงกว้าง และรวดเร็วมาก สามารถดูรายละเอียดได้จากลิ้งค์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

10 มีค.64 ครม.มีมติให้มี

วัคซีน covid 19 สำหรับผู้พิการรุนแรง 

ขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ประกอบอาชีพกองทุนคนพิการ

เพิ่มเบียความพิการอายุเกิน 18 (ต่ำกว่า  18 -ปรับไปก่อนหน้านี้แล้ว)

เพิ่มมาตรการกู้ฉุกเฉิน 10,000 ปลอดภาระ 1 ปี

เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้าง ตาม ม.33


19 เมษายน covid 19 ได้ระบาดอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างอีกครั้ง มาตรการต่างๆได้นำเสนอไว้ทาง

FB สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

Visitors: 32,973