คู่มือการคีย์แบบเสนอโครงการ

โครงการทั้งหมดจะถูกส่งเข้ากองกองทุน และกลุ่มงานโครงการจะวิเคราะห์และส่งต่อยังคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

ในส่วนภูมิภาคก็เช่นกัน พมจ.จะมีกลุ่มงานพิจารณาและส่งต่อเข้าคณะอนุกรรมการ จังหวัด 

หากองค์กรตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคแต่ประสงค์เสนอที่ส่วนกลางก็สามารถทำได้ โดยเลือกคีย์เข้าส่วนกลาง

Visitors: 32,973