การศึกษาพิเศษ


สมาคมฯ โดยความร่วมมือกับศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต Natural Life Learning Centre

คุณจิราพัชร จันทร์แก้ว


จัดการศึกษาทางเลือก และแผนการเรียนเฉพาะบุคคล ได้ทั่วประเทศไทบ  

พร้อมออกใบรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ


https://www.facebook.com/1515318878723116/posts/1533642510224086/


หลักสูตร  cdec  สอนอ่าน  120  ชม.กำลัง ขอความร่วมมือจากสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย


สมาคมฯ โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับคนพิการทางการเรียนรู้เข้าเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี เน้นการเรียนแบบ Project Base และกำลังประสานความร่วมมือกับอีกหลายแห่งสมาคมฯโดยความร่วมมือกับสถาบันที่มีความชำนาญในการสอนออนไลน์ระดับนานาชาติ
 จัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับแอลดี รายละเอียดกำลังประสาน
สมาคมฯโดยความร่วมมือกับ องค์กร DYSLEXIA of SINGAPORE แแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการบริหารจัดการ ระหว่างองค์กร ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙
Visitors: 32,970