สร้างเจตคติที่ดีต่อชีวิตและงาน

สมาคมฯโดยความร่วมมือกับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมป์และคลีนิคสุขภาะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

จัดหลักสูตร LD COACH 

อันเป็น ๑ ใน ๑๐ module ของ หลักสูตร LD PA 

(ผู้ช่วยคนพิการทางการเรีบนรู้)

เพื่อ สร้างความสุขในชีวิต คุณภาพชีวิต และ work life balance สำหรับแอลดี และผู้ดูแล 

ควบคุมคุณภาพโดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม

Visitors: 32,970