โครงการ ม.๓๕

การจัดทำเอกสารตามคู่มือกรมการจัดหางานเพื่อขอรับการสนับสนุนตาม ม.๓๓ ม.๓๕

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/nakhonpathom_th/92e80c7b3ca450fafe1474d6cac14482.pdf

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/phuket_th/d276c93c0a2be802945ab57c5e986c84.pdf

Visitors: 32,975