โครงการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ”

โดย: แอดมิน [IP: 113.53.246.xxx]
เมื่อ: 2019-07-23 16:36:35
คำถามสำหรับการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้นำคนพิการ1. ในการทำงานที่ผ่านมา ท่านมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างไรบ้าง2. สภาวการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการโดยทั่วไปในปัจจุบันในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร

• ทรัพยากร

• สิ่งอำนวยความสะดวก

• สิทธิ สวัสดิการอื่น ๆ3. ปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจกับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือไม่ อย่างไร และท่านมีความคาดหวังจากการสนับสนุนของรัฐในอนาคตอย่างไรบ้าง หรือมีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงอะไรบ้าง4. สิ่งที่ท่านเห็นว่าทำได้ดี เป็นประโยชน์ จากการให้บริการหรือการสนับสนุนจากภาครัฐที่ผ่านคืออะไรบ้าง5. ปัญหาและอุปสรรคในการรับสวัสดิการจากรัฐมีอะไรบ้าง6. ท่านคิดว่าอัตราเบี้ยความพิการมีความเหมาะสมหรือไม่ นอกจากเบี้ยฯ แล้ว ควรมีการสนับสนุนอื่น ๆ อย่างไร (รูปแบบ/วิธี ที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น)7. ท่านคิดว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปหรือแนวทางการพัฒนาสวัสดิการเพื่อคนพิการ เช่น เบี้ยความพิการ ในอนาคตควรมีอะไรบ้าง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 34,228